مطالعات رهبری:”پایان نامه ارتباط سبک رهبری تحول گرا و مبادله ای

دانلود پایان نامه

رهبر سازمان خلاق

سازمان و گروه خلاق به رهبری خلاق نیاز دارد که در ایجاد و نگهداری فرهنگ خلاق داخلی و در ترغیب و به وجود آوردن انگیزه برای رفتار خلاق افراد و گروه درون سازمانی کوشان باشد.  رهبر سازمان خلاق باید از تجربه های ارزنده در به وجود آوردن فرهنگ خلاق برخوردار، و مورد تأکید کارکنان سازمان باشد. چنین تأییدی علاقه مندی و اشتیاق گروه را افزایش می دهد و سبب زیاد شدن انگیزه برای متبلور شدن ایده خلاق می گردد. رهبر سازمان خلاق باید دارای تواضع و آزاد اندیشی باشد و ارائه اندیشه ها و تفکرات بدیع را تشویق و ترغیب کند. رهبر خلاق کسی است که بتواند در فرهنگ سازمان تأثیر گذارد  و به عنوان طراح اجتماعی سازمان خود در خلاقیت و نگهداری عوامل فرهنگی آن توانمند باشد. وارن بنس (1984) پس از بررسی های مستمر در مورد الگوهای رفتاری رهبران سازمانهای خلاق اعتقاد دارد که چهار توانایی در رهبری می تواند سودمند باشد:

مدیریت توجه (دقت): توانایی شکل دادن بینش جمعی و شامل نمودن تمام کارکنان در این بینش.

مدیریت معنی: توانایی بیان این بینش به طور محسوس، معنادار و با تأثیر احساسی.

مدیریت اعتماد: توانایی به دست آوردن و نگهداشتن اعتماد کارکنان.

مدیریت خویشتن: آگاهی از تواناییها و خصوصیات ویژه خود و استفاده بهینه از آنها با حفظ روحیه موفقیت و دوری از شک نسبت به خود.

هنگامی که رهبر سازمان چهار ویژگی ذکر شده را به وجود آورد، او قادر به تأمین روابط شخصی، معنادار و الهام بخش خواهد شد. کارمندانی که از این نوع رهبری برخوردار هستند، در دستیابی به هدفهای سازمان، تمایل به ایفای نقش مؤثر و فعالتری دارند. آنها مایل به ارائه اندیشه های خلاق و کار بیشتر هستند، چرا که احساس می کنند در برابر آن، نتایج بیشتر دریافت می نمایند.

2-2-6 مطالعات رهبری

در مورد رهبری و عوامل کلیدی آن مطالعات گوناگون صورت گرفته است و در اکثر آنها به نقش موقعیت در اثربخشی رهبری اشاره شده است. خصیصه ای که در  یک موقعیت، مثبت قلمداد می شود ممکن است در موقعیت دیگر به عنوان ویژگی منفی رهبری تلقی گردد. سبک خاصی از رهبری که برای فرهنگهای فردگرا مناسب است ممکن است برای فرهنگهای جمع گرا کارایی نداشته باشد. روشی که در یک بستر فرهنگی به موفقیت منجر می شود ممکن است در فرهنگ دیگربه شکست بینجامد. مطالعات و پژوهش های فراوانی در این زمینه ها به عمل آمده است از جمله مطالعه ای که «گیرت هافستد » در مورد فرهنگ های مختلف انجام داده و سبک رهبری در آن فرهنگ ها به عنوان عاملی در متفاوت بودن ملتها توجه کرده است. در جدول 2-2 برخی دیگر از پژوهش ها و بررسی های رهبری منعکس شده است.

جدول شماره 2-2  برخی از مطالعات مربوط به رهبری

شماره نام محقق سال کشور و منطقه مورد مطالعه موضوع تحقیق یافته های تحقیق
1 بشیر خادرا 1990 کشورهای خاورمیانه ارتباط نقشهای سیاسی و مدیریتی مدل پیامبری – خلیفه ای رهبری. تأثیر فرهنگ کلی جامعه بر رهبری
2 موریس و پاوت 1992 مکزیک و آمریکای شمالی سبک مرجع رهبری فرهنگ بر سبک رهبری اثر می گذارد
3 اشمیت و یه 1992 استرالیا،ژاپن ، تایوان و انگلستان رفتار ذی نفوذ فرهنگ بر انواع استراتژی ها اثرمی گذارد
4 رالستن و دیگران 1993 چین – هنگ  کنگ، امریکا ارزشهای مدیریتی ریشه های فرهنگی از سیستم اقتصادی مؤثرترند و اثر بیشتری بر ارزشهای مدیریتی می گذارند.
5 کوزان 1993 ترکیه و چند کشور دیگر صنعتی شدن و رهبری در کشورهایی که کمتر صنعتی شده اند سبک های اتوکراتیک بیشتر رواج دارد.
6 برگرن 1994 ژاپن و امریکا منبع تلاش در اننتقال رویه های کاری با وجود موفقیت در انتقال رویه های کاری تنش بین کارکنان ادامه می یابد.
7 گیبسون 1995 استرالیا، نروژ، سوئد، آمریکا نفوذ فرهنگ و جنسیت  بر رهبری نبود تأثیر تعاملی جنسیت و فرهنگ بر رهبری
8 طیب و دیگران 1995 هنگ کنگ، ژاپن آمریکا و انگلستان رفتار کارمندگرا و کارگرا تأثیر فرهنگ بر تلقی متفاوت افراد از رفتارهای مشابه

(منبع: زاهدی1378، 15)

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.