مفهوم ارزش در معرض ریسك:پایان نامه در مورد معیار ریسک نامطلوب در بورس

دانلود پایان نامه

 مفهوم ارزش در معرض ریسك[1]

یكی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری ، پیش بینی و مدیریت ریسك ، ارزش در معرض ریسك می باشد كه در سالهای اخیر مورد توجه و استقبال گسترده ی نهادهای مالی قرار گرفته است.

ارزش در معرض ریسك معیاری آماری برای اندازه گیری زیانهای پرتفوی میباشد . ارزش درمعرض خطر،ریسك را به صورت كمی و مفهومی اندازه گیری می كند و در حال حاضر یكی از كلیدی ترین ابزار مدیریت ریسك می باشد.

رایج ترین و پرطرفدارترین معیار سنجش ریسك، نوسانات است . معمولاً برای محاسبه نوسانات از واریانس یا انحراف معیار بازده استفاده می شود . همچنین بتا به عنوان شاخصی برای اندازه گیری نوسانات نسبی یك سهم نسبت به بازار مطرح است . مشكلی كه در استفاده از این معیارها برای محاسبه ریسك وجود دارد از آن جا ناشی می شود كه نوسانات برای جهت تغییرات، تفاوتی قائل نمی شود . به عبارت دیگر،یك سهم ممكن است پرنوسان باشد زیرا به صورت ناگهانی قیمت آن افزایش می یابد اما سرمایه گذاران معمولاً به بعد منفی ریسك توجه دارند و نوسانات منفی را نامطلوب ارزیابی می كنند.

مشكل دیگر استفاده از معیارهای انحراف معیار و بتا به عنوان شاخص های سنجش ریسك،مفروضات محدودكننده آن هاست . این دو معیار با فرض نرمال بودن توزیع بازده بر پایه اطلاعات تاریخی قرار دارند و صرفاً برای محاسبه ریسك گذشته ابزارهای مالی خطی مناسب هستند . این معیارها هر چند برای سنجش عملكرد گذشته مفید هستند، لیكن به دلیل نداشتن نگاه رو به جلو برای پیش بینی، بودجه بندی و مدیریت ریسك فاقد كارایی لازم هستند. .ارزش در معرض ریسك كه سرمایه در معرض ریسك نیز نامیده می شود، به عنوان معیاری آماری، حداكثر زیان مورد انتظار از نگهداری یك دارایی یا پرتفوی را در دوره زمانی مشخص و با احتمال معین (سطح اطمینان معلوم) محاسبه و به صورت كمی گزارش می كند .

به عبارت دیگر ارزش در معرض ریسك مبلغی از ارزش پرتفوی یا دارایی را كه انتظار می رود ظرف یك دوره زمانی مشخص و با میزان احتمال معین از دست برود مشخص می كند.

به عنوان مثال چنان چه ارزش در معرض ریسك نگهداری یك دارایی در سطح اطمینان 99درصد، روزا نه 10 میلیون ریال باشد، منظور آن است كه متوسط زیان روزانه ناشی از كاهش ارزش بازار دارایی، تنها در یك روز از 100 روز كاری بیش تر از 10 میلیون ریال خواهد بود . باید توجه داشت كه ارزش در معرض ریسك پاسخ به این پرسش ساده نیست كه در یك دوره زمانی معین، چقدر از ارزش پرتفوی ما كاسته خواهد شد . پاسخ پرسش اخیر هر عددی و یا حتی تمام ارزش پرتفوی می تواند باشد !

چنان چه همه بازارهای مالی به طور هم زمان سقوط كنند، آن گاه قیمت بازار دارایی ها ممكن است به اندازه ای كاهش یابد كه ارزش كل پرتفوی به لحاظ تئوریك تا حد صفر هم تنزل یابد

[1] Value at Risk

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.