مفهوم رويکرد در سازمان -پایان نامه در مورد كيفيت در صادرات صنايع غذايي

دانلود پایان نامه

رويکرد

اين عنصر آنچه را که سازمان برای اجرا، برنامه ريزی نموده است به همراه علت انجام آن پوشش می دهد. سازمان های متعالی، رويکردهای منطقی و مناسبی دارند. يک رويکرد منطقی، مبنا و پايه صحيح و روشنی دارد که بر نيازهای حال و آينده سازمان متمرکز است. اين رويکردها از طريق فرآيند يا فرآيندهای مناسب و توسعه يافته ای، ايجاد شده و به روشنی بر خواسته های ذينفعان تمرکز دارند. بعلاوه، رويکردها يکپارچه شده و اين رويکردهای يکپارچه بر اساس خط مشی و استراتژی سازمان تدوين گشته اند و ارتباط هر رويکرد با ساير رويکردها به گونه ای مناسب برقرار شده است.

جاری سازی

اين عنصر آنچه را که سازمان به منظور جاری سازی رويکردها انجام می دهد، پوشش می دهد. در سازمان های متعالی، رويکردها در بخش های مرتبط به گونه ای نظام مند به اجرا در می آيند. برای اجرای نظام مند رويکردها، برنامه ريزی مناسبی صورت پذيرفته و اين اجرا با روشی مناسب برای سازمان و رويکرد اتخاذ شده انجام می پذيرد.[1]

ارزيابی و بازنگری

اين عنصر آنچه را که سازمان به منظور بازنگری، بهبود و اجرای رويکردهای خود به اجرا درمی آورد، پوشش می دهد. در يک سازمان متعالی رويکردها و اجرای آنها بطور منظم اندازه گيری شده، فعاليتهای يادگيری اجرا شده و خروجی حاصل از رويکردها و اجرای آنها به منظور شناسايی، اولويت بندی، برنامه ريزی و اجرای بهبود، مورد استفاده قرار می گيرد.

خود ارزیابی

خودارزيابي يك بازنگري جامع، روشمند و منظم از فعاليتها و دستاوردهاي يك سازمان با استفاده از مدل تعالي سازماني است.

فرآيند خود ارزيابي، تشخيص صريح نقاط قوت و زمينه هايي كه قابل بهبود هستند را براي سازمان ممكن مي‌سازد. در ارزيابي و خودارزيابي‌هاي اوليه، سازمان روند بهبود را طي دوره‌هاي عملياتي متوالي در درون خود مي‌سنجد و در سطوح بالاتر تعالي، اين كار را از طريق مقايسه خود با رقباي محلي، سازمان‌هاي الگو و سازمان‌هاي تراز اول در حرفة خود يا حرفه‌هاي مشابه در جهان صورت مي‌دهد.

پنج رويكرد خودارزيابي كه سازمان‌ها مي‌توانند از آنها يا از تركيبي از آنها براي ارزيابي عملكرد خود و دست‌يابي به نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود استفاده كنند عبارتند از :

  • رويكرد پرسشنامه‌اي
  • رويكرد كارگاهي
  • رويكرد استفاده از پروفورما
  • رويكرد شبيه سازي جايزه

 

1ـ رويكرد پرسشنامه اي

اين رويكرد با صرف حداقل منابع و زمان، منجر به تكميل پرسشنامه‌اي واقعي و مستدل مي‌شود. براي جمع‌آوري اطلاعات درباره آگاهي و ادراكات كاركنان در درون سازمان، اين رويكرد يك رويكرد عالي به حساب مي‌آيد.

برخي از سازمانها به عنوان روشي براي گردآوري داده‌ها در سطح وسيع و با هدف پشتيباني از رويكردهاي دقيقتر خودارزيابي، از پرسشنامه‌هايي با پاسخهاي بلي يا خير، ‌استفاده مي‌كنند.

2ـ رويكرد كارگاهي

مزيت اين رويكرد آنست كه به مشاركت فعال مديران و افراد كليدي واحد اجرا كننده خودارزيابي نياز دارد. اين گروه مسئول جمع‌آوري داده‌ها و ارائه شواهد جمع‌آوري شده در كارگاه به همتايان خود مي‌باشند. اين كار آغازي براي دستيابي به اتفاق نظر در گروه مديريت است. تجربه نشان داده است كه دو نفر از كاركنان كه به عنوان ارزياب، كاملاً آموزش ديده باشند، براي تسهيل اين فرآيند مورد نياز هستند.

مطلوب‌تر است كه يكي از ارزيابان از واحدي باشد كه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و ارزياب ديگر از ساير بخشهاي سازمان و يا سازماني ديگر، مثلاً يكي از سازمان‌هاي مشاوره مديريت انتخاب شود.

پنج جزء فرآيند رويكرد كارگاهي عبارتند از : آموزش، جمع‌آوري داده‌ها، كارگاه نمره‌دهي، توافق بر سر اقدامات اصلاحي و بازبيني پيشرفت در قبال برنامه هاي عملياتي.

3ـ رويكرد استفاده از پروفورما

يكي از راههاي كاهش حجم كار، در مقايسه با رويكرد شبيه سازي جايزه، عبارتست از ايجاد مجموعه‌اي از صورت وضعيت‌ها، به عنوان مثال، يك صفحه براي هر يك از اجزاي معيارها در نظر گرفته وتوضيحات داده شده درباره اجزاي معيارها در بالاي صفحه و زمينه هاي مربوط به آن در زير توضيحات مزبور درج گردد. بقيه صفحه به بخشهايي براي ذكر موارد قوت و زمينه هاي قابل بهبود و شواهد عيني تقسيم مي‌شود.

مدارك خودارزيابي را مي‌توان توسط افراد يا گروهها در درون سازمان تهيه كرده و توسط ارزيابان آموزش ديده مورد ارزيابي قرار داد و يا گروه مزبور مي‌تواند فعاليت ارزيابي را بر اساس مسئوليت هايش انجام دهد.

براي بازبيني نتايج خودارزيابي مي‌توان از گروههاي خارج از سازمان نيز استفاده نمود. براي سازمان‌هاي بزرگتر كه شامل چندين واحد هستند، مي‌توان اطلاعات واحدهاي مختلف را جمع‌آوري نموده و نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود مشترك رامشخص نمود.

از اين به بعد مي‌توان استراتژي جاري را مورد بازبيني قرارداده و برنامه هاي بهبود در سطح سازمان را توسعه داد.

4ـ رويكرد شبيه سازي جايزه

اين رويكرد مبتني بر ارائه مدارك كامل در راستاي ” اظهار نامه جايزه ملّي بهره وري و تعالي سازماني“ به منظور انجام خودارزيابي است. پس از تهيه اظهارنامه، يك گروه آموزش ديده از ارزيابان آن را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. براي ارزيابي يك واحد مي‌توان ارزيابان را از ساير بخشها يا واحدهاي فرعي سازمان به كارگرفت. اگر كل سازمان مشمول ارزيابي قرار مي‌گيرد، مي‌توان از برخي از ارزيابان خارجي نيز استفاده كرد.

17-1- اهميت غذا، تغذيه ، صنايع غذايي

به دليل نقش و اهميت بسيار ارزنده اي که غذا در تأمين سلامت و شادابي انسان به عهده دارد, از سال 1945 ميلادي، در تمام دنيا روز 16 اکتبر مصادف با 25 مهرماه به نام «روز جهاني غذا» نامگذاري شده است.

هر سال يکي از مسايل غذا و تغذيه در اين روز مورد توجه بيشتر قرار مي گيرد تا اذهان دانشمندان، کارشناسان و مردم به آنها جلب شود و از تمام امکانات ، ابتکارات و اکتشافات براي مبارزه عليه گرسنگي و سوء تغذيه استفاده گردد.

برهم خوردن تعادل بين توليدات کشاورزي و رشد جمعيت دانشمندان و انديشمندان بسياري را به تفکر واداشته تا از قحطي و گرسنگي جلوگيري نمايند، در اين باره کارهاي زياد صورت گرفته و نظريه ها و تئوريهاي فراواني ارايه گرديده که براي نمونه به چند مورد از اقدامات انجام شده اشاره مي گرد:

نظريه مالتوس

در سال (1798) .م. کشيشي انگليسي به نام مالتوس گفت که از اين پس، افزايش جمعيت به صورت تصاعد هندسي و رشد توليدات کشاورزي به صورت تصاعد حسابي خواهد بود و بروز قحطي هاي عالم گير اجتناب ناپذير است.

بنابراين به هر صورت ممکن دولت ها بايد از رشد جمعيت جلوگيري نمايند.

نظريه اسپنسر

نظريه بعدي را اسپنسر ارايه نمود. وي معتقد بود که مجمع قواي هر موجود زنده از دو قسمت تشکيل       مي شود:

يکي قواي حفظ ذات و ديگر قواي جنسي هر چه بيشتر موجود زنده به قواي حفظ ذات بپردازد از قواي دوام او کاسته مي شود و به همين جهت اسپنسر براي پيشگيري از قحطي و سوء تغذيه و ناامني غذايي، بالا بردن سطح زندگي مردم را پيشنهاد نمود.

وي معتقد بود که هر قدر سطح زندگي مردم بالاتر باشد به همان ميزان از رشد جمعيت کاسته مي شود و کم شدن آهنگ رشد جمعيت، افزايش سطح زندگي را ممکن مي سازد و در سايه اين اقدام خود به خود رفاه عمومي وتعديل جمعيت بدون توسل به روس هاي سخت و مقاومت پرانگيز پيشگيري از رشد جمعيت، حاصل خواهد بود.

پس از جنگ جهاني دوم در سال 1945 سازمان خواربار و کشاورزي جهاني (FAO) وابسته به سازمان ملل، تأسيس شد به طوري که روز تأسيس اين سازمان بعدها، به نام روزجهاني غذا ناميده شد.

دراين روز ، وضع غذا از ابعاد ملي و بين المللي مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيرد تا اهميت غذا و تغذيه براي جهانيان روشن تر شود

[1] [1] از كتاب مدل تعالي سازماني نوشته دكتر علي اكبر محبي مقدم  EFQM

[1] مدل تعالي سازماني ترجمه علي تقي زاده هرات – علي خليلو – آيسان خليلو

 

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.