موفقیت سیستم اطلاعاتی-پایان نامه سبک رهبری در پذیرش تکنولوژی

دانلود پایان نامه

عوامل یا موانع موثر بر توسعه فناوري اطلاعات:

عوامل مؤثر بر توسعه فناوري اطلاعات به دو دستة عوامل بازدارنده يا موانع و عوامل پيش‌برنده يا موفقيت تقسيم مي‌شوند(علیدوستی،1384). موانع كاربرد فناوري اطلاعات، عواملي هستند كه باعث شكست كامل كاربرد اين فناوري مي‌شوند يا پس از كاربرد، باعث رها شدن يا توقف آن مي‌گردند. موانع ممكن است موجب دست نيافتن به هدف‌ها يا ايجاد پيامدهاي ناخواسته نيز شوند. در مقابل عوامل موفقيت، عواملي هستند كه باعث موفقيت كامل توسعه وكاربرد فناوري اطلاعات و تداوم آن مي‌شوند، يا از ايجاد پيامدهاي ناخواستة آن جلوگيري مي‌كنند. پژوهش‌هاي پيشين نشان مي‌دهند پاره‌اي از عوامل مؤثر بر توسعه وكاربرد فناوري اطلاعات تأثيري دوسويه دارند؛ بدين معنا كه وجود آنها باعث موفقيت و نبود آنها مانع كاربرد اين فناوري به شمار مي‌رود(علیدوستی،1384). عواملي نيز هستند كه «بودن» آنها به موفقيت در كاربرد اين فناوري منجر مي‌شود، اما «نبودن» شان الزاماً باعث شكستِ آن نمي‌شود. عواملي نيز وجود دارند كه «بودن»آنها به شكست در كاربرد اين فناوري منجر مي‌شود، اما «نبودن» آنها الزاماً باعث موفقيت‌شان نمي‌شود. نتايج پژوهش‌هاي پيشين‌گاه به اين تفاوت‌ها اشاره دارند و گاهي نيز آن را تصريح نمي‌كنند(علیدوستی،1384).

.

2-1-10- عوامل موفقیت استقرارسیستمهای اطلاعاتی

1-درگیری مستقیم مدیریت ارشد سازمان درکاربرد فناوری اطلاعات:

درگیری مستقیم مدیریت ارشد سازمان رادر کاربرد فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل موفقیت آن به شمارمیآید. درگیری مستقیم مدیریت ارشد،شامل ارتباط مستقیم مدیریت با مجریان کاربردهای فناوری اطلاعات درسازمان ومشارکت در قرایند کاربرد این فناوری از مرحله نیاز سنجی تا اجراء است.

 

 

2-وجود فردی مسئول برای کاربرد فناوری اطلاعات درسازمان:

وجود فردی مسئول برای کاربرد فناوری اطلاعات درسازمان که هر پروژه یا تمام پروژه ها را در سازمان از ابتدا تا انتها دنبال کند و از دستیابی به هدفهای پروژه اطمینان حاصل کند، از عواملی به شمار میرود که در موفقیت کاربرد این فناوری، کلیدی تشخیص داده شده است  .

  1. الویت داشتن فناوری اطلاعات در سازمان:

الویت داشتن فناوری اطلاعات در مقایسه با دیگر نیاز های سازمان از عواملی است که برای موفقیت کاربرد این فناوری مطرح شده است. وجود چنین الویتی باعث می شود که منابع کافی به کاربرد این فناوری اختصاص داده شوند. این الویت از نظر اعضا باید واقعی باشد. به عبارت دیگر هنگامی که محدودیتی وجود داشته باشد، کاربرد های فناوری اطلاعات در الویت تخصیص منابع قرار داشته باشند.

4-. تقسیم پروژه های بزرگ فناوری اطلاعات به مراحلی که امکان تحویل و استقرار جداگانه هر مرحله برای ان وجود داشته باشد:

یکی از عوامل کلیدی موفقیت ، تقسیم پروژه های بزرگ و پیچیده کاربرد های فناوری اطلاعات به مراحلی که امکان تحویل و استقرار جداگانه هر مرحله وجود داشته باشد. بر این اساس، چنین پروژه هایی به صورت رشد یابنده به انجام رسند.

5-وجود نظام انگیزشی پشتیبان کاربرد فناوری اطلاعات:

وجود نظام گزینشی پشتیبان کاربرد فناوری اطلاعات است. از انجایی که فناوری اطلاعات به عنوان عاملی برای تغییر شناخته می شود، مدلهای تغییر در تضمین موفقیت کاربرد آن قابل استفاده می باشند.  پاره ای از این مدلها که مدلهای فرایندی به حساب می آیند، وجود تشویق را برای تثبیت رفتارهای همسو با هدفهای تغییر لازم می دانند (1947،(Kotter, J.P,1995 & Lewin k

6-وجود مشاوران واجد شرایط برای سازمان در زمینه فناوری اطلاعات:

تامین منابع از بیرون سازمان در حوزه فناوری اطلاعات نیازمند کار با عرضه کنندگان و پیمانکارانی است که قاعدتاً از لحاظ دانش فنی در سطحی بالا قرار دارند. به همین دلیل ایجاد ارتباطی موثر میان سازمان، عرضه کنندگان و پیمانکاران در موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات اهمیت زیادی دارد که به عنوان حلقه واسط و تنظیم کننده ارتباط سازمان با پیمانکاران و عرضه کنندگان عمل کنند، از جمله عوامل مهم موفقیت در کاربرد فناوری اطلاعات مطرح شده است. این مشاوران بویژه باید از لحاظ علمی و فنی در حوزه فناوری اطلاعات به سازمان کمک کنند که در مذاکره درباره پروژه های کاربرد فناوری اطلاعاتی که به وسیله پیمانکاران و عرضه کنندگان بیرونی انجام می شوند و همچنین کنترل آنها با موفقیت عمل می کنند.

7-مشاهده پذیری نتایج کاربرد فناوری اطلاعات در سطح سازمان:

مشاهده پذیری یکی از ابعاد مدل «اشاعه نوآوریها» است که «راجرز» ارائه کرده است  1995)  (Rogers, .بر اساس این مدل، عامل مذکور به میزان مشاهده پذیری نتایج یک نواوری برای دیگران اشاره می کند. نتایج برخی ایده ها به آسانی قابل مشاهده برای دیگران و قابل بیان برای آنان است؛ در حالی که نتایج برخی دیگر را به دشواری می توان به دیگران نشان یا توضیح داد. براساس مدل « راجرز» ادراک اعضائ یک سیستم اجتماعی از مشاهده پذیری یک فناوری بر میزان اشاعه آن تاثیر مثبت دارد. تاثیر مثبت این عامل در کاربرد فناوری اطلاعات، پیش از این در بخش دولتی نیز به اثبات رسیده است.

8-وجود نگرش مثبت در سازمان نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات :

نگرش مثبت نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان و در میان کاربران، یکی از عوامل کلیدی به شمار می رود. نگرش مثبت نسبت کاربرد فناوری اطلاعات، نوعی باورداشت کاربران نسبت به محاسن کاربرد این فناوری و احساس موافقت با آن است. تاثیر این نگرش بر قصد کاربرد فناوری اطلاعات در پژوهشهای متعددی به اثبات رسیده است(Jackson,1997) .

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.