نظریات ساختارسرمایه:/پایان نامه درباره مدیریت سرمايه در گردش

دانلود پایان نامه

نظریات مختلف پیرامون ساختارسرمایه

ارتباط بین ساختارسرمایه وارزش شرکت، یکی ازمباحث مهم است که درمدیریت مالی وجوددارد.برای دستیابی به یک ساختارمطلوب سرمایه،تئوری هاوفرضیه های زیادی وجودداردکه به شرح زیرمی باشد:

2-2-35-1 الگوی میلرومودیلیانی[1]

میلرومودیلیانی درسال 1958 نظریاتی ارائه نمودندکه تحت فرضیاتی ازجمله وجودبازاررقابت کامل،نبودمالیات بردرآمدنبودهزینه های ورشکستگی،نبودنمایندگی ووجودتقارن اطلاعاتی دربین فعالان بازار سرمایه،تغییردرساختارسرمایه برارزش کل شرکت اثرنمی گذارد.(قالیباف اصل و ایزدی،1388)

نتایج این دودانشمنددراین مرحله ثابت می کندکه شیوه های تأمین مالی شرکت هاهیچ اهمیتی نداردوارزش شرکت متأثرازجریانات نقدی می باشد.میلرومودیلیانی درسال 1963بالحاظ نمودن مالیات،استدلال کردندکه بدهی شرکت سپرمالیاتی ایجادمی کندوشرکت ها بایدازاستقراض بیشتری استفاده کنندتاارزش شرکت افزایش یابد.(قالیباف اصل و ایزدی ،1388)دراین الگوحالتی پیش می آیدکه شرکتی که بیشترین بدهی رادربافت سرمایه ای خوددارد ازبیشترین مزایای صرفه جویی مالیاتی بهره مندشده ومالیات کمتری پرداخت می کندوارزش بازار بیشتری دارند.

مرتون میلر درسال 1977 باافزودن مالیات شخصی به الگوی مطالعۀ بازار سرمایه آمریکا وتوجه به کمتربودن نرخ مؤثرمالیات شخصی سهامدارازنرخ مؤثرمالیات شخصی دارنده اوراق قرضه ،دریافت که شرکت ها ازمزایای سپرمالیاتی به طورکامل نمی تواننداستفاده کنند.(قالیباف اصل وایزدی،1388)

2-2-35-2فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی

اطلاعات سرمایه گذاران درمقایسه بامدیران درباره آینده شرکت کمتراست ومدیران می کوشندارزش موردنظرسهامداران فعلی راحداکثرکنند.لذادرصورت پیش بینی آینده عالی برای شرکت،شاهدعدم تمایل مدیریت به انتشارسهام جدیدودرغیراین صورت،شاهدانتشارسهامدخواهیم بود.اثراطلاعات نامتقارن،برای شرکت انگیزه حفظ یک ظرفیت بالقوه وام گرفتن راایجادمی کند،درصورت عدم کفایت وجوه داخلی، اقدام به استقراض نماید.(قالیباف اصل وایزدی،1388) عدم تقارن اطلاعاتی به شیوه های مختلف برساختارسرمایه شرکت تأثیرمی گذارد.مایرز[2]وهمکاران (1998) درابطه بانحوه تأثیرگذاری عدم تقارن اطلاعاتی برساختارسرمایه چنین بیان می کنندکه اگر دربازارعدم تقارن اطلاعاتی وجودداشته باشد،ارزش سهام شرکت کمترارزش گذاری شده باشد. انتشارسهام برای تأمین مالی پروژه های جدید،ارزش فعلی خالص بیشتری رانسبت به پروژه های جدیدبرای سهامداران جدیدایجادخواهدکردووجوه لازم برای سرمایه گذاری راازطریق استقراض تأمین خواهدکرد.

2-2-35-3 تئوری سلسله مراتبی گزینه های تأمین مالی(تئوری ترجیحی)[3]

طبق این تئوری شرکت هابرای تأمین مالی ازسلسله مراتبی تبعیت می کنند.این سلسله مراتب،پیامدعدم تقارن اطلاعات است.درمواردی که بین مدیران وسرمایه گذاران،تقارن اطلاعاتی وجودنداشته باشد،مدیران تأمین مالی درونی راترجیح می دهند(قالیباف اصل وایزدی،1388)فرض این تئوری این است که تأمین مالی خارجی یک علامت ونشانه ای ازوضعیت نامطلوب شرکت می باشد.بنابراین سعی می کنندازتأمین مالی خارج ازشرکت دوری کنندوازمنابع داخلی یعنی سودانباشته استفاده کنند.اگرمنابع داخلی جوایگوی نیازسرمایه گذاری های شرکت نبودالویت بعدی استقراض کم ریسک می باشددرنهایت اگراستقراض جوابگوی نیازشرکت نباشد،آخرین منبع انتشارسهام جدیدمی باشد

2-2-35-4فرضیه جریان نقدی آزاد

این فرضیه ونقش بدهی درکنترل فرصت طلبی های مدیریت درتعقیب اهداف مغایربامنافع سهامداران ، توسط جنسن[4](1986)ارائه شد.مطلب این فرضیه نظربه اینکه بهره واصل بدهی ازتعهدات ثابت شرکت بوده بایستی درموعدمقررپرداخت گردد.استفاده ازبدهی فرصت اتلاف منابع شرکت توسط مدیریت راکاهش می دهد.درنتیجه روی آوردن ازسهام به بدهی درتأمین منابع مالی،ارزش شرکت راافزایش می دهد.(قالیباف اصل وایزدی،1388)

2-2-35-5تئوری توازی ایستا

براساس این تئوری،نسبت بدهی مطلوب یک شرکت براساس توازی منافع وهزینه های استقراض می باشد.به عبارت دیگر،برقراری تعادل بین صرفه جویی های مالیاتی بهره وهزینه های مختلف ورشکستگی تعیین می شود.(مایرز[5]و همکاران،1998) هزینه نهایی سرمایه MCC[6] ،هزینه هرریال تأمین مالی جدیداست.این نرخ تابع سطح تأمین مالی است.معمولاًهزینه نهایی سرمایه باافزایش سطح تأمین مالی افزایش می یابد.لذادراانتخاب سرمایه گذاری های مختلف بایدبه ترتیب،سرمایه گذاری های بابازدهی بیشترراازمحل منابع مالی ارزان ترتأمین مالی کرد.(مدرس وعبدالله زاده،1378)

[1] . Miller& Modigliani

[2] . Myers

[3]. Pecking order Theory

[4]. Jensen

[5]. Myers

[6]. marginal cost of capital

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.