هموارسازی(مصنوعی) سود:/پایان نامه درباره کیفیت سود و قیمت گذاری

دانلود پایان نامه

اطلاعات محرمانه خود در رابطه با عایدات آتی دانسته اند.

کرسکن هایتر و ملوماد (2002) ،سانکار و سوبراماینام(2001)، دمسکی( 1998) .رونن و سادن( 1981). کرسکنهایتروملوماد(2002)،سودهای گزارش شده را دارای ماهیتی دوگانه دانسته ان .به اعتقاد آنها اگر چه از یکسو سطح سود گزارش شده سرمایه گذاران را قادر به استنتاج در زمینه منظم جریانات نقدی دائمی آینده می کند اما از سوئی دیگر نوساناتی که چنین سودهایی دارند،اعتماد سرمایه گذاران به این استنتاج ها را سست می کند.بدین ترتیب دوگانگی نقش سودهای گزارش شده را می توان مشوقی برای مدیران در جهت هموارسازی سود دانست.

تاکر و زاروین (2005) به طور کلی دو انگیزه برای هموارسازی سود قائلند:

1-تحریف کردن                   2-اطلاع رسانی

که به طور وضوح در دو سر یک طیف قرار دارند. چنین اظهار نظری در واقع می تواند به ساده ترین شکل کل اهداف و انگیزه های بیان شده برای هموارسازی سود در طی 50 سال اخیر را خلاصه کند. البته چنین اظهار نظری مشکل کسانی را که به دنبال جوابی برای سوال ” هموارسازی سود” بالاخره خوب یا بد هستند را حل نمی کند. اما به وضوح مرزبندی بین دیدگاههای موافق و مخالف را نشان می دهد ولی در تحقیق  حاضر با تایید فرضیه اول  انگیزه تحریف هموارسازی مورد تایید قرار می گیرد.

 

2-5- ابزارها و روش های مورد استفاده در هموارسازی ( مصنوعی) سود

تحقیق حاضر به هموارسازی مصنوعی سود می پردازد.در هموارسازی مصنوعی مدیریت با استفاده از یک سری روش ها به دستکاری سود می پردازد.روشها یا ابزارهای هموارسازی سود را به شرح  زیر می دانند( رونن و سادن،1981):

*زمان بندی رویدادها[1]

*انتخاب روش های تخصیصی[2]

*طبقه بندی رویدادها[3]

2-5-1- زمان بندی رویدادها

زمان بندی رویدادها یک انتخاب مدیریت است تا یک انتخاب حسابداری مدیر برای اینکه سود را هموار کند رویدادهایی را که اتفاق افتاده اند در زمان خود شناسایی و ثبت نمی کند و به سال های دیگر منتقل می کند مثلاً ثبت فروش به عنوان پیش دریافت یا ثبت پیش دریافت به عنوان فروش.

در این روش مدیران در سال هایی که قصد دارند سودشان کمتر شود فروش های آخر سال مالی را دیرتر شناسایی می کنند تا این فروش ها در سال آتی ثبت شود و باعث می شود درآمدهای سال جاری کمتر گزارش گردند و با اینکه می تواند از طریق شناسایی هزینه های مربوط به آغاز سال آتی در سال جاری هزینه های سال جاری را بیشتر شناسایی کند تا سود سال جاری کمتر شود و یا در سال هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقاً عکس حالت قبل رخ می دهد به طوری که درآمدهای سال آتی را در سال جاری و زودتر شناسایی می کند و یا از طریق انتقال هزینه های سال جاری به سال آتی این مهم اتفاق می افتد.

2-5-2- هموارسازی از طریق انتخاب روش های تخصیص

یعضی از روش های حسابدرای هستند که منجر به سودهای هموار می شوند مثلاً در روش های استهلاک اگر هزینه استهلاک بر اساس ساعت کارکرد با تعداد تولید محاسبه شود هر چقدر ساعات کارکرد و تعداد تولید محصول بیشتر باشد هزینه استهلاک نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود. پس هر چقدر در آمد با فروش بیشتر شود، هزینه هم بیشتر خواهد بود و سود نیز با یک روند ثابت تغییر خواهد کرد ولی اگر هزینه استهلاک بر اساس یکی از روش های خط مستقیم یا نزولی محاسبه شود.هزینه استهلاک محاسبه شده با میزان درآمد با فروش مرتبط نیست از بین روش های نگهداری موجودی ها، روش های ذخیره گیری مطالبات روش هایی که از دیدگاه سود( زبانی) ناشی می شوند.با میزان فروش مرتبط هستند.پس مدیر با استفاده از روش های حسابدرای می تواند سودهای همواری را گزارش کند.

[1] Evevts Occurrence and/or Recognition

[2] Allocation Over Time

[3] Claddification

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.