جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

1-2-2-1-2. انواع نظام های دادرسی.. 27

 

 

1-2-2-1-2-1. نظام دادرسی اتهامی.. 27

 

 

1-2-2-1-2-2. نظام دادرسی تفتیشی.. 31

 

 

1-2-2-1-2-3. نظام دادرسی مختلط.. 34

 

 

1-2-2-1-2-4. نظام دادرسی اسلامی.. 35

 

 

1-2-2-1-2-5. نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران. 37

 

 

1-2-2-2. وصف منصفانه و عادلانه بودن. 39

 

 

1-2-2-2-1. مفهوم منصفانه. 39

 

 

1-2-2-2-2. انصاف در قرآن. 39

 

 

1-2-2-2-3. انصاف از دیدگاه روایات… 40

 

 

1-2-2-2-4. وصف منصفانه در دادرسی.. 40

 

 

1-2-2-3. تعریف نظام دادرسی منصفانه و شاخصه های آن. 41

 

 

1-2-3. حقوق متهم. 43

 

 

1-2-3-1. معنای لغوی متهم. 43

 

 

1-2-3-2. معنای اصطلاحی متهم. 43

 

 

1-2-3-3. حقوق متهم. 43

 

 

فصل دوم: اصول کلی در حمایت از حقوق متهم. 45

 

 

2-1. اصل برائت… 46

 

 

2-1-1. سابقه تاریخی.. 47

 

 

2-1-2. مبنای اصل برائت… 48

 

 

2-1-3. اصل برائت در اسناد بین المللی.. 51

 

 

2-1-3-1. اعلامیه جهانی حقوق بشر. 52

 

 

2-1-3-2. میثاق حقوق مدنی و سیاسی.. 52

 

 

2-1-3-3. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 53

 

 

2-1-3-4. اسناد منطقه ای.. 55

 

 

2-1-3-4-1. اعلامیه حقوق بشر اسلامی.. 55

 

 

2-1-3-4-2. كنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 55

 

 

2-1-4. اصل برائت در حقوق ایران. 56

 

 

2-1-4-1. قانون اساسی.. 56

 

 

2-1-4-2. قوانین جزایی و آیین دادرسی كیفری.. 57

 

 

2-1-5. استثنائات اصل برائت… 58

 

 

2-1-5-1. جرایم امنیتی.. 58

 

 

2-1-5-2. جرایم جنگی.. 59

 

 

2-1-5-3. مال اندوزی مشکوک.. 59

 

 

2-2. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری.. 60

 

 

2-2-1. مفهوم شناسی اصل قانونی بودن دادرسی کیفری.. 61

 

 

2-2-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن دادرسی کیفری.. 62

 

 

2-2-3. اصل قانونی بودن دادرسی در قوانین داخلی.. 63

 

 

2-3. اصل قانونی بودن جرم و مجازات… 64

 

 

2-3-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات… 65

 

 

2-3-3. در اسناد بین المللی.. 66

 

 

2-4. تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری.. 66

 

 

2-4-2. معنای مضیق و موسع. 67

 

 

2-4-3. تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای آن. 67

 

 

2-4-4. تفسیر مضیق در اسناد بین المللی.. 69

 

 

2-5. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 69

 

 

2-5-2. مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 72

 

 

2-5-3. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین المللی.. 74

 

 

2-5-3. استثنائات… 74

 

 

2-5-3-1. قوانین تفسیری.. 74

 

 

2-5-3-2. قوانین خفیف… 74

 

 

2-5-3-3. قوانین شکلی.. 75

 

 

فصل سوم: حقوق متهم در مرحله کشف، تحقیق و تعقیب… 77

 

 

3-1. حقوق متهم در مرحله بازجویی و جمع آوری دلایل.. 78

 

 

3-1-1. حق دفاع متهم. 78

 

 

3-1-1-1. تدابیر مقدم بر استنطاق و بازجویی از متهم. 79

 

 

3-1-1-1-1. احضار متهم. 79

 

 

3-1-1-1-2. جلب متهم. 84

 

 

3-1-1-3.بازجویی متهم. 84

 

 

3-1-1-1-3. ورود به منزل و تفتیش منزل. 85

 

 

3-1-1-1-4. کنترل ارتباطات… 89

 

 

3-1-2. تفهیم اتهام. 91

 

 

3-1-2-1. جایگاه قانونی تفهیم اتهام. 93

 

 

3-1-2-2. تفهیم اتهام و اقدامات ضابطین.. 95

 

 

3-1-2-3. تفهیم اتهام دادرسی.. 96

 

 

3-2. حق سکوت متهم. 96

 

 

3-3. حق برخورداری از وکیل.. 99

 

 

3-3-1. نقش وکیل مدافع در مرحله کشف جرم. 103

 

 

3-3-2. نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق و تعقیب… 104

 

 

3-4. حق آزادی و حقوق متهم در مرحله بازداشت… 111

 

 

3-4-1. اصول حاکم قبل از صدور قرار بازداشت موقت … 112

 

 

3-4-1-1. استثنایی بودن قرار بازداشت موقت … 112

 

 

3-4-1-2. اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت … 112

 

 

3-4-1-3. اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت … 113

 

 

3-4-1-4. اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت… 113

 

 

3-4-2. اصول حاکم بر پس از صدور بازداشت موقت… 114

 

 

3-4-2-1. محل نگهداری متهم. 114

 

 

3-4-1-2. حق ملاقات در دوران بازداشت… 114

 

 

3-4-1-3. مدت معقول برای بازداشت… 115

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

 

 

3-4-2-4. رسیدگی مجدد به قرار بازداشت… 116

 

 

3-4-2-5. بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392. 116

 

 

3-5. حق اعتراض از قرارها 118

 

 

3-5-1. حق اعتراض از قرارها 118

 

 

3-5-1-1. قرارهای نهایی در قانون داخلی.. 118

 

 

3-5-1-1-1. قانون آیین دادرسی کیفری فعلی.. 118

 

 

3-5-1-1-2. قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392. 119

 

 

3-5-1-1-3. سایر قرارها در قانون داخلی.. 120

 

 

3-5-1-1-3-1. قرار بازداشت موقت… 120

 

 

3-5-1-1-3-2. سایر قرارها 122

 

 

فصل چهارم: حقوق متهم در مرحله رسیدگی دادگاه و اجرای حکم. 125

 

 

4-1. حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن. 126

 

 

4-1-1. شرکت وکیل مدافع. 126

 

 

4-1-2. شرکت هیات منصفه. 130

 

 

4-1-3. علنی بودن دادرسی.. 131

 

 

4-1-4. استقلال و بی طرفی دادگاه 133

 

 

4-1-5. تساوی افراد در برابر دادگاه 134

 

 

4-1-6. مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات… 136

 

 

4-1-7. رسیدگی بدون تاخیر ناموجه. 136

 

 

4-1-8. فرصت دفاع و آخرین دفاع. 137

 

 

4-1-9. صدور رای.. 139

 

 

4-2. تجدید نظر از آرای کیفری.. 140

 

 

4-2-1. تضمین حق دفاع متهم در تجدید نظر از آرای کیفری.. 140

 

 

4-2-1-1. تجدیدنظر خواهی در اسناد بین المللی.. 140

 

 

4-2-1-2. تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری.. 141

 

 

4-2-1-2-1. حق واخواهی یا اعتراض به حکم. 141

 

 

4-2-1-2-2. حق اعتراض به آرا و فرجام خواهی.. 141

 

 

4-2-1-2-3. پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام. 141

 

 

4-2-1-2-4. حق اعاده دادرسی.. 141

 

 

4-2-1-2-5. نپرداختن هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی متهم  142

 

 

4-2-1-2-6. معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی.. 142

 

 

4-2-1-2-7. تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی.. 142

 

 

4-3. حقوق متهم در مرحله اجرای احکام کیفری.. 142

 

 

4-3-1.بهره مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان. 143

 

 

4-3-2.ممنوعیت اجرای علنی مجازات… 143

 

 

4-3-3.تعویق مجازات… 143

 

 

4-3-4.تحمل حبس در محل اقامت محکوم علیه. 144

 

 

4-3-5.اعلام آزادی زندانی در موعد مقرر. 144

 

 

4-3-6.حق استفاده از مرخصی.. 145

 

 

4-3-7. حق مادر محکوم به حبس نسبت به همراه داشتن طفل خود. 145

 

 

4-3-8.حق مداوای شخص محبوس در خارج از زندان. 145

 

 

4-3-9.تقسیط جزای نقدی.. 145

 

 

4-3-10.لزوم انجام مراسم مذهبی در مجازات های سلب حیات… 146

 

 

4-3-11.کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام آن. 146

 

 

4-3-11.اجرای تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم در محل اقامت محکوم علیه. 146

 

 

4-4. جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهم. 147

 

 

4-4-1. جبران خسارت در اسناد بین المللی.. 147

 

 

4-4-2. جبران ضرر مادی در قانون داخلی.. 148

 

 

4-4-3. جبران خسارت معنوی در قانون داخلی.. 150

 

 

4-4-3-1. تعریف خسارت معنوی.. 151

 

 

4-4-3-2. طرق جبران خسارت… 152

 
پایان نامه جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی
1-2-2-1-1. تعریف دادرسی.. 27

1-2-2-1-2. انواع نظام های دادرسی.. 27

1-2-2-1-2-1. نظام دادرسی اتهامی.. 27

1-2-2-1-2-2. نظام دادرسی تفتیشی.. 31

1-2-2-1-2-3. نظام دادرسی مختلط.. 34

1-2-2-1-2-4. نظام دادرسی اسلامی.. 35

1-2-2-1-2-5. نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران. 37

1-2-2-2. وصف منصفانه و عادلانه بودن. 39

1-2-2-2-1. مفهوم منصفانه. 39

1-2-2-2-2. انصاف در قرآن. 39

1-2-2-2-3. انصاف از دیدگاه روایات… 40

1-2-2-2-4. وصف منصفانه در دادرسی.. 40

1-2-2-3. تعریف نظام دادرسی منصفانه و شاخصه های آن. 41

1-2-3. حقوق متهم. 43

1-2-3-1. معنای لغوی متهم. 43

1-2-3-2. معنای اصطلاحی متهم. 43

1-2-3-3. حقوق متهم. 43

فصل دوم: اصول کلی در حمایت از حقوق متهم. 45

2-1. اصل برائت… 46

2-1-1. سابقه تاریخی.. 47

2-1-2. مبنای اصل برائت… 48

2-1-3. اصل برائت در اسناد بین المللی.. 51

2-1-3-1. اعلامیه جهانی حقوق بشر. 52

2-1-3-2. میثاق حقوق مدنی و سیاسی.. 52

2-1-3-3. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 53

2-1-3-4. اسناد منطقه ای.. 55

2-1-3-4-1. اعلامیه حقوق بشر اسلامی.. 55

2-1-3-4-2. كنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 55

2-1-4. اصل برائت در حقوق ایران. 56

2-1-4-1. قانون اساسی.. 56

2-1-4-2. قوانین جزایی و آیین دادرسی كیفری.. 57

2-1-5. استثنائات اصل برائت… 58

2-1-5-1. جرایم امنیتی.. 58

2-1-5-2. جرایم جنگی.. 59

2-1-5-3. مال اندوزی مشکوک.. 59

2-2. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری.. 60

2-2-1. مفهوم شناسی اصل قانونی بودن دادرسی کیفری.. 61

2-2-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن دادرسی کیفری.. 62

2-2-3. اصل قانونی بودن دادرسی در قوانین داخلی.. 63

2-3. اصل قانونی بودن جرم و مجازات… 64

2-3-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات… 65

2-3-3. در اسناد بین المللی.. 66

2-4. تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری.. 66

2-4-2. معنای مضیق و موسع. 67

2-4-3. تعریف تفسیر مضیق و به نفع متهم و مبنای آن. 67

2-4-4. تفسیر مضیق در اسناد بین المللی.. 69

2-5. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 69

2-5-2. مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 72

2-5-3. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین المللی.. 74

2-5-3. استثنائات… 74

2-5-3-1. قوانین تفسیری.. 74

2-5-3-2. قوانین خفیف… 74

2-5-3-3. قوانین شکلی.. 75

فصل سوم: حقوق متهم در مرحله کشف، تحقیق و تعقیب… 77

3-1. حقوق متهم در مرحله بازجویی و جمع آوری دلایل.. 78

3-1-1. حق دفاع متهم. 78

3-1-1-1. تدابیر مقدم بر استنطاق و بازجویی از متهم. 79

3-1-1-1-1. احضار متهم. 79

3-1-1-1-2. جلب متهم. 84

3-1-1-3.بازجویی متهم. 84

3-1-1-1-3. ورود به منزل و تفتیش منزل. 85

3-1-1-1-4. کنترل ارتباطات… 89

3-1-2. تفهیم اتهام. 91

3-1-2-1. جایگاه قانونی تفهیم اتهام. 93

3-1-2-2. تفهیم اتهام و اقدامات ضابطین.. 95

3-1-2-3. تفهیم اتهام دادرسی.. 96

3-2. حق سکوت متهم. 96

3-3. حق برخورداری از وکیل.. 99

3-3-1. نقش وکیل مدافع در مرحله کشف جرم. 103

3-3-2. نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیق و تعقیب… 104

3-4. حق آزادی و حقوق متهم در مرحله بازداشت… 111

3-4-1. اصول حاکم قبل از صدور قرار بازداشت موقت … 112

3-4-1-1. استثنایی بودن قرار بازداشت موقت … 112

3-4-1-2. اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت … 112

3-4-1-3. اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت … 113

3-4-1-4. اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت… 113

3-4-2. اصول حاکم بر پس از صدور بازداشت موقت… 114

3-4-2-1. محل نگهداری متهم. 114

3-4-1-2. حق ملاقات در دوران بازداشت… 114

3-4-1-3. مدت معقول برای بازداشت… 115

3-4-2-4. رسیدگی مجدد به قرار بازداشت… 116

3-4-2-5. بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392. 116

3-5. حق اعتراض از قرارها 118

3-5-1. حق اعتراض از قرارها 118

3-5-1-1. قرارهای نهایی در قانون داخلی.. 118

3-5-1-1-1. قانون آیین دادرسی کیفری فعلی.. 118

3-5-1-1-2. قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392. 119

3-5-1-1-3. سایر قرارها در قانون داخلی.. 120

3-5-1-1-3-1. قرار بازداشت موقت… 120

3-5-1-1-3-2. سایر قرارها 122

فصل چهارم: حقوق متهم در مرحله رسیدگی دادگاه و اجرای حکم. 125

4-1. حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن. 126

4-1-1. شرکت وکیل مدافع. 126

4-1-2. شرکت هیات منصفه. 130

4-1-3. علنی بودن دادرسی.. 131

4-1-4. استقلال و بی طرفی دادگاه 133

4-1-5. تساوی افراد در برابر دادگاه 134

4-1-6. مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات… 136

4-1-7. رسیدگی بدون تاخیر ناموجه. 136

4-1-8. فرصت دفاع و آخرین دفاع. 137

4-1-9. صدور رای.. 139

4-2. تجدید نظر از آرای کیفری.. 140

4-2-1. تضمین حق دفاع متهم در تجدید نظر از آرای کیفری.. 140

4-2-1-1. تجدیدنظر خواهی در اسناد بین المللی.. 140

4-2-1-2. تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی کیفری.. 141

4-2-1-2-1. حق واخواهی یا اعتراض به حکم. 141

4-2-1-2-2. حق اعتراض به آرا و فرجام خواهی.. 141

4-2-1-2-3. پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام. 141

4-2-1-2-4. حق اعاده دادرسی.. 141

4-2-1-2-5. نپرداختن هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی متهم 142

4-2-1-2-6. معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی.. 142

4-2-1-2-7. تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی.. 142

4-3. حقوق متهم در مرحله اجرای احکام کیفری.. 142

4-3-1.بهره مندی از تسهیلات قانونی برای محکومان. 143

4-3-2.ممنوعیت اجرای علنی مجازات… 143

4-3-3.تعویق مجازات… 143

4-3-4.تحمل حبس در محل اقامت محکوم علیه. 144

4-3-5.اعلام آزادی زندانی در موعد مقرر. 144

4-3-6.حق استفاده از مرخصی.. 145

4-3-7. حق مادر محکوم به حبس نسبت به همراه داشتن طفل خود. 145

4-3-8.حق مداوای شخص محبوس در خارج از زندان. 145

4-3-9.تقسیط جزای نقدی.. 145

4-3-10.لزوم انجام مراسم مذهبی در مجازات های سلب حیات… 146

4-3-11.کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام آن. 146

4-3-11.اجرای تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم در محل اقامت محکوم علیه. 146

4-4. جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهم. 147

4-4-1. جبران خسارت در اسناد بین المللی.. 147

4-4-2. جبران ضرر مادی در قانون داخلی.. 148

4-4-3. جبران خسارت معنوی در قانون داخلی.. 150

4-4-3-1. تعریف خسارت معنوی.. 151

4-4-3-2. طرق جبران خسارت… 152

4-4-3-4. اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی و در حقوق ایران. 154

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات… 156

 

4-4-3-4. اعاده حیثیت و جبران خسارت معنوی و در حقوق ایران. 154

 

 

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات… 156