ضمان زوجین ناشی از نقض حقوق یکدیگر از منظر فقه وحقوق

2-1-2-1        ضمان ناشی از عقد (ضمان معاوضی) 9

2-1-2-2        ضمان قراردادی.. 10

2-1-2-3        ضمان قهری.. 10

2-1-3      مبانی ضمان.. 11

2-1-3-1        مبانی نظری ضمان قهری.. 11

2-1-3-1-1     نظریه تقصیر. 11

2-1-3-1-2     نظریه ایجاد خطر. 12

2-1-3-1-3     نظریه های مختلط… 12

2-1-3-1-3-1   نظریه فرض تقصیر………………………………………………………………… 13

2-1-3-1-3-2   نظریه کار نامتعارف………………………………………………………………… 13

2-1-3-1-3-3   نظریه خطر در برابر انتفاع………………………………………………………… 13

2-1-3-1-4   نظریه تضمین حق……………………………………………………………………. 14

2-1-3-1-5   نظریه انتساب ضرر……………………………………………………………………. 15

2-2   ارکان ضمان قهری.. 15

2-2-1      زیان.. 15

2-2-1-1        مفهوم ضرر 16

2-2-1-2        اقسام ضرر 16

2-2-1-2-1     ضرر مادی 16

2-2-1-2-2     ضرر معنوی.. 17

2-2-1-3        شرایط ضرر قابل مطالبه. 18

2-2-1-3-1     مسلم بودن ضرر 18

2-2-1-3-2     مستقیم بودن ضرر 18

2-2-1-3-3     عدم جبران قبلی ضرر 19

2-2-1-3-4     قابل پیش بینی بودن ضرر 19

2-2-2      وجود فعل زیان بار 20

2-2-2-1        علل موجهه فعل زیان بار 20

2-2-2-1-1     دفاع مشروع. 21

2-2-2-1-2     حکم قانون یا مقام صالح.. 21

2-2-2-1-3     اجبار یا اکراه 22

2-2-2-1-4     رضایت زیان دیده 22

2-2-3      وجود رابطه سببیت… 23

2-2-3-1        نحوه تقسیم مسئولیت… 23

2-3   موجبات ضمان.. 24

2-3-1      اتلاف.. 24

2-3-2      تسبیب… 25

2-3-3      ضمان ید. 25

2-3-4      غرور 25

2-3-5      نفی حکم ضرری.. 26

2-3-6      سوءاستفاده از حق.. 27

2-3-7      استیفاء 27

3….. فصل سوم: ضمان زوجین ناشی بر هم زدن نامزدی.. 29

3-1   مفهوم نامزدی.. 30

3-1-1      ماهیت حقوقی نامزدی.. 30

3-1-2      ضمان ناشی از بر هم زدن نامزدی.. 31

3-1-3      استرداد هدایا 32

4….. فصل چهارم: حقوق زوج و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن    34

4-1   حق ریاست زوج.. 35

4-1-1      مفهوم حق ریاست زوج بر زوجه. 35

4-1-2      قلمروی ریاست زوج.. 36

4-1-3      پیامدهای ریاست زوج.. 38

4-1-3-1        حق زوج در منع زوجه جهت خروج  از منزل.. 38

4-1-3-1-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه جهت خروج  از منزل.. 39

4-1-3-1-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه جهت خروج  از منزل.. 39

4-1-3-2        حق زوج در تعیین مسکن.. 40

4-1-3-2-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در تعیین مسکن.. 41

4-1-3-2-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در تعیین مسکن.. 41

4-1-3-3        حق زوج در منع زوجه از اشتغال.. 42

4-1-3-3-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در منع زوجه از اشتغال.. 43

4-1-3-3-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده از حق در منع زوجه از اشتغال.. 44

4-1-3-4        حق زوج در لزوم تمکین زوجه. 44

4-1-3-4-1     ضمان ناشی از نقض حق زوج در لزوم تمکین زوجه. 45

4-1-3-4-2     ضمان ناشی از سوءاستفاده ازحق در لزوم تمکین زوجه. 46

4-2   حق طلاق.. 47

4-2-1      ضمان ناشی از نقض حق طلاق.. 47

4-2-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق طلاق.. 48

4-3   حق تعدد زوجات… 49

4-3-1      ضمان ناشی از نقض حق تعدد زوجات… 52

4-3-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق تعدد زوجات… 52

5….. فصل پنجم: حقوق زوجه و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن    56

5-1   حق نفقه. 57

5-1-1      مبنای نفقه. 58

5-1-2      ضمان ناشی از نقض حق نفقه. 59

5-1-3      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق نفقه. 61

5-2   حق مهر. 62

5-2-1      ضمان ناشی از نقض حق مهر. 64

5-2-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق مهر. 65

5-3   حق قسم و حق مواقعه. 67

5-3-1      ضمان ناشی از نقض حق قسم و حق مواقعه. 70

5-3-2      ضمان ناشی از سوء استفاده از حق قسم و حق مواقعه. 72

6….. فصل ششم: حقوق مشترک زوجین و ضمان ناشی از نقص و سوء استفاده از آن    73

6-1   حسن معاشرت… 74