چولگی و کشیدگی:پایان نامه ارائه مدلی جهت بازاریابی گردشگری

دانلود پایان نامه

چولگی و کشیدگی

چولگی: چولگی یعنی انحراف یک منحنی از حالت تقارن.  چولگی به سه صورت است، در حالتی چولگی صفر است که منحنی متقارن باشد. در توزیعهای متقارن فاصله بین چارک اول تا میانه با فاصله بین چارک سوم تا میانه مساوی است. در حالت چولگی منفی مد بزرگتر از میانه و میانه بزرگتر از میانگین است (بیانگر این است که افراد زیادی نمره‌ی بالایی گرفته اند و بنابراین امتحان ساده بوده است). در حالت چولگی مثبت نیز میانگین بزرگتر از میانه و میانه بزرگتر از مد است (یعنی آزمون دشوار بوده است). به دیگر سخن، کجی یا چولگی زمانی ایجاد می‌شود که منحنی مشاهدات متقارن نباشد. اگر سمت راست منحنی مشاهدات طول بیشتری نسبت به سمت چپش داشته باشد مشاهدات چولگی مثبت دارند یا چوله به راستند. در این حالت مشاهدات کوچکتر از نما (مد) تنوع عددی کمی دارند ولی فراوانی‌های بزرگی دارند ولی مشاهدات بزرگتر از نما تنوع عددی زیادی دارند ولی فراوانی هایشان کوچک است. اگر سمت چپ منحنی مشاهدات طول بیشتری نسبت به سمت راستش داشته باشد مشاهدات چولگی منفی دارند یا چوله به چپند. این حالت عکس حالت قبل است. یعنی مشاهدات کوچکتر از نما پر تنوعند با فراوانی‌های کوچک و مشاهدات بزرگتر از نما کم تنوعند با فراوانی‌های بزرگ.

کشیدگی: هنگامی که مقدار کشیدگی برابر صفر باشد توزیع نمره ها طبیعی است یعنی در شکل توزیع که بلند و رو به بالاست، نمرات نزدیک به هم یا یکسان می‌باشند و واریانس کم است. در صورتی که کشیدگی مثبت باشد برآمدگی منحنی توزیع نمره ها در نقطه اوج قرار خواهد گرفت. در شکل توزیع مسطح که کشیدگی منفی دارد، نمرات دور از هم‌ قرار دارند و واریانس زیاد است. ميزان كشيدگي يا پخي منحني فراواني را نسبت به منحني نرمال استاندارد، برجستگي آن مي نامند. به عبارتی دیگر، کشیدگی زمانی ایجاد می‌شود که پراکندگی مشاهدات بیشتر از پراکندگی مشاهدات نرمال باشد که در این صورت منحنی مشاهدات پهن تر از منحنی نرمال خواهد بود و تاجش نیز پایین تر از تاج منحنی نرمال خواهد بود. از طرفی اگر پراکندگی مشاهدات کمتر از پراکندگی مشاهدات نرمال باشد منحنی مشاهدات جمع تر از منحنی نرمال و تاجش نیز بالاتر از تاج منحنی نرمال خواهد بود. حالت اول را کشیدگی مثبت و دومی را کشیدگی منفی گوییم (دلاور،1383،ص103).

در پژوهش حاضر ابعاد هفت گانه تحقیق از لحاط چولگی و کشیدگی بررسی شدند که نتایج در جدول زیر آمده است:

جدول 4-2. چولگی و کشیدگی ابعاد

ابعاد چولگی کشیدگی
محصول / خدمت 264/0 401/0-
قیمت 810/0- 376/1
تبلیغات 893/0- 491/0
مکان 237/0- 002/0
افراد 288/0- 464/0-
فروش 368/0- 460/0
شواهد و امکانات فیزیکی 064/0 012/0-

 

مطابق با نتایج جدول بالا، به جز بعد قیمت، هیچ یک از ابعاد با کشیدگی و چولگی بیشتر از 1 روبرو نشده است که این امر نشان از عدم تقارن نسبی توزیع داده­ها و نرمال بودن این توزیع بر اساس نتایج چولگی و کشیدگی داده­ها دارد.

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.