گرايش هاي برنامه ريزي:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

دانلود پایان نامه

2  گرايش هاي برنامه ريزي:

به دنبال مباحثي که مطرح شد، مي توان گفت که ويژگي هاي زماني هر يک از دوره هاي زماني مختلف، منجر به گرايش هاي خاص از برنامه ريزي شد که با عناوين ارتجاعي[1]، غيرفعال[2]،فعال[3] وتعاملي[4] موسومند.گرايش مسلط بعضي برنامه ريزان به گذشته است که به آن ارتجاعي گفته مي شود. گروهي به زمان حال گرايش دارند که غير فعال ناميده مي شود و برخي به آينده متمايلند که به فعالان معروفند. چهارمين گرايش، گرايش تعاملي است که گذشته، حال و آينده را به عنوان بخش هاي مجزا، ولي غير قابل تفکيک يک آشفتگي مي بيند که بايد براي آن برنامه ريزي کرد. اين گرايش به طور مساوي به همه ي اين ويژگي ها مي پردازد و بر اين باور است که بدون در نظر گرفتن اين جنبه هاي زماني، توسعه امکان پذير نخواهد بود.

(علي احمدي، فتح الله، تاج الدین،1384)

دسته ي چهارم برنامه ريزان، با توجه به تغييرات و تحولاتي که عوامل درون سازماني و برون سازماني را تحت تاثير قرار مي دهد، سعي مي کنند سيستم ها را به گونه اي طراحي کنند که توانمندي يادگيري، انعطاف پذيري و پوياي ان ها افزايش يابد. (مينتزبرگ[5]، آلساراند[6]، لمپل[7]،1384)

2.6.2  فرايند پايه ي برنامه ريزي استراتژيک[8] :

اين فرايند معمولا توسط سازمان هايي که بسيار کوچک باشند و يا اين که در زمينه ي برنامه ريزي استراتژيک پيش از اين فعاليت زيادي نداشته اند. اين فرايند شامل موارد زير است:

شناسايي مقاصد: اين بيانيه، فلسفه وجودي سازمان را تشريح مي کند. بيانیه بايد آن دسته از احتياجاتي را که سازمان قصد برطرف کردن آن را در جامعه دارد  بيان کند. معمولا نوع جامعه ي مورد نظر نيز بايد بيان گردد.

انتخاب اهداف متناسب با ماموريت سازمان: اهداف[9] بيانه ي کلي در مورد احتياجات وخواسته هاي سازمان جهت رسيدن به مقاصد يا ماموريت مي باشد و به موضوع هاي عمده ي پيش روي سازمان اشاره دارد. اهداف کمي[10] نيز بايد به طور گسترده بيان شوند تا افراد بتوانند در مورد برآورده شدن اهداف اظهار نظر نمايند.

شناسايي برنامه هاي اجرايي براي هر برنامه: طرح هاي اجرايي فعاليت هايي هستند که براي اطمينان از پياده سازي استراتژي به اجرا در مي آيند.

نظارت مستمر[11] و بهنگام کردن طرح:طرح ريزان در اين گام معمولا ميزان دستيابي به اهداف ونحوه ي پياده شدن برنامه هاي اجرايي را منعکس مي نمايد. ( اعرابي،پارساييان،1379)

[1] Reactive

[2] Inactive

[3] proactive

[4] Interactive

[5] Mintzberg

[6] Ahlstrand

[7] Lampl

[8] Basic Process Strategic Planning Approch

[9] Goals

[10] Tragets

[11] Monitoring

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.