نظریه های اجتماعی درباره رضامندی

پایان نامه ها و مقالات

فهرست مطالب
عنوان صفحه
???
فصل اول : کلیات
۱-۱. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۲. بیان مسآله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۶?
۱-۳. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۱?? ?۱-۴. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۱۵???
۱-۵. سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۱۶??
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۱-۲. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۲.تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۲-۱. شهروندی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۳.تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۳-۱. شهروندی………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۳-۲. نقش و تأثیر رسانه تلویزیون…………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۴. نتیجه گیری از مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۵. مفهوم نگرش……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۵-۱. تعریف نگرش…………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۵-۲. ساخت نگرش………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
?۲-۵-۳. تئوری فیش باین و آیزن……………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۶. مفهوم شهروند و شهروندی…………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۶-۱. تعریف شهروند و شهروندی…………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۶-۲.حقوق شهروندی………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۷. طرح نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۲-۷-۱. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی تلویحی…………………………………………………………………۴۶
۲-۷-۱-۱. شهروندی در نظریه اجتماعی جامعه مدنی /انقلابی مارکس……………………………………………………۴۷
۲-۷-۱-۲. شهروندی در نظریه مدرنیته ماکس وبر………………………………………………………………………………۴۷
۲-۷-۱-۳. شهروندی در نظریه عضویت اجتماعی شهری دورکیم………………………………………………………….۴۷
۲-۷-۱-۴. شهروندی در نظریه اجتماع گزلشافتی تونیس………………………………………………………………………۴۸
۲-۷-۱-۵. شهروندی در نظریه توسعه مدرنیته پارسونز………………………………………………………………………..۴۹?
۲-۷-۱-۶. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال…………………………………………………۵۱
۲-۷-۱-۷. خطوط تحلیل در نظریه اجتماعی شهروندی فراگیر ترنر……………………………………………………….۵۲
۲-۷-۱-۸. نظریه حوزه عمومی /حوزه خصوصی هابرماس…………………………………………………………………۵۴
۲-۷-۱-۹. تلفیق و ترکیب نظریه های اجتماعی شهروندی……………………………………………………………………۶۰
۲-۸. چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۲-۸-۱. نظریه اجتماعی شهروندی کانونی مارشال………………………………………………………………………………۶۰
۲-۸-۱-۱. تعریف شهروندی……………………………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۸-۱-۲. گسترش تاریخی شهروندی……………………………………………………………………………………………….۶۲
۲-۸-۱-۳. ابعاد سه گانه شهروندی…………………………………………………………………………………………………..۶۳
۲-۹ نظریه پرورش…………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
۲-۹-۱. روش تحقیق در نظریه پرورش……………………………………………………………………………………………….۶۹
۲-۹-۲. انتقادات به نظریه پرورش……………………………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۱۰. رویکرد استفاده و رضامندی……………………………………………………………………………………………………۷۵
۲-۱۰-۱. مخاطب شناسی………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۲-۱۱. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

فصل سوم : روش شناسی????
۳-۱. واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
۳-۲. معرفی جمعیت مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………….۸۶

۳-۳. ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………۸۷
۳-۴ تعریف مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۳-۴-۱. تعاریف نظری مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۴-۱-۱. متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۳-۴-۱-۲ متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۴-۱-۳. متغیر واسط…………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۳-۴-۲. تعاریف عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………………………………………………..۹۸
۳-۴-۲-۱. متغیر مستقل :استفاده از تلویزیون……………………………………………………………………………………..۹۸?
۳-۴-۲-۲. متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۳-۴-۲-۳. متغیر واسط…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۳-۲-۲-۴. متغیرهای زمینه ای…………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۳-۵. شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۳-۶. تکنیک های آماری و استخراج داده ها…………………………………………………………………………………….۱۰۳
۳-۷. جمعیت آماری و نمونه………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۳-۷-۱. جمعیت آماری………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۳-۷-۲. نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۳-۷-۳. مراحل نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای………………………………………………………………………۱۰۷
۳-۷-۴. حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۳-۸. اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۳-۸-۱. اعتبار …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
۳-۸-۲. پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
فصل چهارم:یافته های تحقیق
۴-۱. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
۴-۲. یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
۴-۳. بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………….۱۱۳
۴-۴. متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
۴-۴-۱.میزان مواجهه ………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
۴-۴-۲.محتوای مواجهه……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹
۴-۵.متغیرهای واسط………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۳
۴-۵-۱.انتخابگری………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۳
۴-۵-۲.انگیزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *