تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات …

روش هندسی لاسپیرز: شاخص هندسی لاسپیرز مشابه شاخص لاسپیرز است بجز آن که از متوسط هندسی…

منابع مقالات علمی : تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی در …

منابع رشد اقتصادی عواملی هستند که میزان تولید برای هر واحد نهاده کارگر را افزایش میدهند،این…

دسته بندي علمی – پژوهشی : تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و …

 نقش اولیه ی بورس جذب و هدایت سرمایه های پراکنده ی جامعه در جهت تخصیص بهینه…

سايت مقالات فارسی – بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در …

۳-۱۳ نتیجه گیریدر این فصل، معماری خزنده های وب مورد بررسی قرار گرفت و چالش هایی…

مقاله دانشگاهی – بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در معماری …

شکل ۴-۲ لینک های استخراج شده سطح دوم با استفاده از تکنیک BFSدر این سطح نیز…

مقاله دانشگاهی – بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در …

۳-۱۲-۳-۳ جستجوی شبیه سازی حرارت[۱۲۴]روش SA یکی دیگر از روش های جستجو می باشد که ایده…

بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن …

DNSشکل ۳-۱ معماری خزنده وب ]۲۱ [ماژول تصمیـم گیر DNS آدرس های [۹۷]IP را برای نام دامنـه…

بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در …

۳-۶-۱ استرات‍ژی های سنجش انتخاب صفحات معیار مبتنی بر گرایشات کاربران[۱۰۲] معیار مبتنی بر شهرت صفحات[۱۰۳]…

مقاله دانشگاهی – بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در …

}شکل ۳-۸ الگوریتم خزنده با استراتژی اول سطح ]۳۵[در این روش، با فرض اینکه فاکتور انشعاب…

بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در معماری موتورهای …

۲-۱۴-۲۱ موتورهای جستجوی منطقه ایاین موتورهـا بـرای کشـورهای مختلف و نواحی جغرافیایی مختلف در نظر گـرفته…