بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در معماری موتورهای جستجو- …

مقدار تمایز یکی از پر کاربرد ترین روابط در حوزه بازیابی اطلاعات پارامتر tf.idf  است که…

مقاله علمی با منبع : بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن …

kitten –> sitten(substitution of  ‘s’ for ‘k’) sitten –> sittin (substitution of  ‘i’ for ‘e’) sittin…

تحقيق دانشگاهی – بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن …

۲-۱۴-۱۱-۲ ربط از نظر سیستم بازیابیربط از نظر سیستم بازیابی با معیار های زیر بررسی می…

بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در …

مشخص کردن کلمات کلیدی توصیف کوتاه از محتوای صفحه مشخص کردن تاریخ آخرین ویرایش تازه سازی…

فايل دانشگاهی – بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن …

عدم تکرار بیش از حد کلمات کلیدی در عنوان متاتگ توضیحات و متن صفحه[۷۳]عادی سازی URL…

بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در …

در حقیقت ایندکسر، صفحه را به پارامترهای آن خرد می کند و تمام این پارامترها را…

پژوهش – بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در معماری موتورهای …

بهره گیری از بر چسب alt tag ارزش یک صفحه از نظر ماژول رتبه بندی با…