رگرسیون چند متغیره، برنامه های آموزشی

تماشا…………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۴۴-۵-۳.اعتبار رسانه……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۶۴-۶. بررسی فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۴۹۴-۷.تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۱۴-۸. تحلیل مسیر…………………………………………………………………………………………………………………………??? فصل پنجم :نتیجه گیری۵-۱. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..???۵-۲ . مروری بر یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….???۵-۳. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….???۵-۴. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….???۵-۵. محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….???????????فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….???فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………??? فهرست جداول جدول ۳-۱. تعریف عملیاتی استفاده از تلویزیون…………………………………………………………………………….۹۸جدول۳-۲. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی (بُعد احساسی)………………………………………………۹۹جدول۳-۳. تعریف عملیاتی نگرش به حقوق شهروندی ( بُعد عملی)…………………………………………………۱۰۰جدو […]

Continue Reading

نظریه های اجتماعی درباره رضامندی

فهرست مطالب عنوان صفحه ??? فصل اول : کلیات ۱-۱. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲ ۱-۲. بیان مسآله تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۶? ۱-۳. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۱?? ?۱-۴. اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۱۵??? ۱-۵. سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۱۶?? فصل دوم : ادبیات تحقیق ۱-۲. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸ ۲-۲.تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۸ ۲-۲-۱. شهروندی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸ ۲-۳.تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۷ ۲-۳-۱. شهروندی………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷ ۲-۳-۲. نقش و تأثیر رسانه تلویزیون…………………………………………………………………………………………………۳۰ ۲-۴. نتیجه گیری از مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………….۳۳ […]

Continue Reading

Jornal، ، sense، Giulian,

ترجمه طبیبان، منوچهر، بعد پنهان، انتشارات دانشگاه تهران.منابع انگلیسی۱. Zanganeh, y .(2011). Migration, Residential mobility and socio-spatial structure of cities: URs Jornal۲. Chaline, C. (1993): Urban dynamics or dynamism of cities.۳. Okoko, E .(2005): intra- urban residential mobility: A taxonomy of potential movers in Akure: Nigeria, Journal of land use and development studies vol.1.No.I: 127-143۴. […]

Continue Reading

روش تحلیل عاملی

گویه‌ها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی از۱ تا ۵ داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه‌ها می‌گیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود(Albaum, 1997). در مطالعه موردی بر روی فضای مجتمع تجاری گلستان واقع در شهرک قدس(غرب) از طریق روش پیمایشی با ابزار گردآوری داده ها به صورت «مشاهده» […]

Continue Reading

کیفیت زندگی شهری و رابطه آن با معماری پایدار و سنت و مدرنیته، زیبایی شناختی

معرفی کرده است: • خلق محیط های پاسخگو و بر پایه فهم عمیق طراح از ارزش ها و رفتار مردم و گروه های مرتبط • مشارکت استفاده کنندگان در طراحی محیط هایشان • خلق محیط هایی که استفاده کنندگان توانایی تغییر و اصلاح آن را مطابق با نیاز های خود داشته باشند( به نقل از […]

Continue Reading

تعبیر و تفسیر، روانشناسی اجتماعی، عوامل روانشناختی، ویژگی های شخصیتی

قراردادی و امر و نهی اخلاقی در وجدان اخلاقی جای می گیرد و در اعمال و رفتار آنها نوعی حالت بازداری شرطی در استعمال و درک و فهم آنها ایجاد می کند که در بزرگسالی، در شرایط آزمایشگاهی مانع درک سریع و صحیح آن شده و موجب مقاومت یا دفاع ادراکی می شود.۲-۴-۲-۳- انتظار ادراکیانتظار […]

Continue Reading

اجتماعی و فرهنگی، شبکه های اجتماعی، فعالیتهای اقتصادی، کارکردهای اجتماعی

چند هزار سال قبل از میلاد می رسد( سلطان زاده،۱۳۸۰ :۱۲). بر اساس اطلاعات موجود در منابع تاریخی، از اوایل قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کمابیش همه شهرهای قدیمی بازارهایی دائمی با فضای ساخته شده وجود داشت. از دوره سلجوقیان به بعد شاهد شکوفایی بازار در فضاهای شهری ایران […]

Continue Reading

تعاملات اجتماعی و ارتباطات انسانی

نقش ادارک حسی و کارکرد جمعی و شخصی آن ها در درک فضا، نزد فرهنگ های گوناگون موضوع کتاب ادوارد تی هال تحت عنوان “بعد پنهان” است. مقاله “Haptic design” به طور اختصاصی به بررسی حس لامسه و پارامترهای طراحی بر اساس این حس پرداخته شده است. در مقاله “Blindness and multi-sensoriality” با توجه به […]

Continue Reading

تعاملات اجتماعی

۹۷۵-۱۲- اماکن و هیئتهای مذهبی………………………………………………………………………………………………. ۹۷۵-۱۳- امکانات ورزشی……………………………………………………………………………………………………….. ۹۸۵-۱۴- امکانات بهداشتی و درمانی…………………………………………………………………………………………. ۹۸۵-۱۵- امکانات آموزشی و پژوهشی……………………………………………………………………………………… ۹۹۵-۱۷- تقسیم بندی راه ها……………………………………………………………………………………………………. ۹۹۵-۱۸- عوارض زمین………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲۵-۱۹- زلزله و گسل…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳۵-۲۰عوارض مصنوعی زمین………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵۵-۲۱- خط آسمان……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶۵-۲۲-عوامل فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶۵-۲۳- روند طراحی و ارائه نقشه ها………….. ……………….. ………………………….. ………………………… ۱۱۲ ۵-۲۳-۱- علل انتخاب موضوع پروژه…………………………………………………………………………………….. ۱۱۲۵-۲۳-۲- […]

Continue Reading

ایستگاه های مترو

– سازمان ها و تشکل ادراکی……………………………………………………………………………………… ۳۳۲-۴-۳-۱- سازمان ادراکی………………………………………………………………………………………………….. ۳۳۲-۴-۳-۲- نظریه فیزیولوژیک ادراک……………………………………………………………………………………. ۳۴۲-۴-۳-۳- نظریه کنش متقابل ادراک……………………………………………………………………………………. ۳۵۲-۴-۳-۴- درک فضایی از دیدگاه روانشناسی بر اساس نظریه گشتالت…………………………………….. ۳۶۲-۴-۳-۴-۱- اصول روانشناسی گشتالت……………………………………………………………………………… ۳۷۲-۴-۴- پدیده های ادراکی…………………………………………………………………………………………………. ۳۸۲-۴-۴-۱- ادراک فضا، فاصله و عمق………………………………………………………………………………….. ۳۸۲-۴-۴-۲- نشانه های ادراک فاصله…………………………………………………………………………………….. ۳۹۲-۴-۴-۳- ثبات ادراکی……………………………………………………………………………………………………… ۴۰ ۲-۴-۴-۳-۱- ادراک اندزه………………………………………………………………………………………………….. ۴۰۲-۴-۴-۳-۲- […]

Continue Reading