راهکارهای حقوقی و اجتماعی پیشگیری از وقوع طلاق

2-2-2-3 طلاق در آیین اسلام………………………… 19 2-3 آسیب شناسی طلاق……………………. 20 2-3-1 مهمترین پیامدهای طلاق………………….. 23…

پژوهش – بررسی رابطه بین هوش هیجانی وحمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان …

– تسلط بر هیجانها – آگاهی از ضعف ها – رضایت از خویشتن* نگرشهای مربوط به…