ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در فضای تخفیف با …

۴۰۰۰۰ ۴۷۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ حد بالای موجودی دوره ۲ ۲۰۰۰۰ ۲۳۵۰۰ ۲۵۰۰۰ ۳۱۵۰۰ حد پایین موجودی…

پژوهش دانشگاهی – ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله …

در سال ۱۹۶۱ یونیلیور محصول دامستوس را در اختیار گرفت.در سال ۱۹۶۷ آن را به عنوان…