مقاله علمی با منبع : بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن …

kitten –> sitten(substitution of  ‘s’ for ‘k’) sitten –> sittin (substitution of  ‘i’ for ‘e’) sittin…

فايل دانشگاهی – بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن …

عدم تکرار بیش از حد کلمات کلیدی در عنوان متاتگ توضیحات و متن صفحه[۷۳]عادی سازی URL…