غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی- قسمت ۱۶

یکی دیگر از ویژگی‌های افراد مغرور این است که آن‌ها به مسائل فرعی و بی‌اهمیت توجهی…

منابع مقالات علمی : غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی- قسمت ۹

خواجه نیز عجب و افتخار و تکبر را از اسباب غضب می‌داند، او در تعریف عجب…

مقاله علمی با منبع : غرور در اخلاق؛ گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

ب. منابع عربی ۱۳۵ج. منابع انگلیسی ۱۳۶فصل اول: کلیات۱-۱ مقدمه۱-۱-۱ تعریف مسأله و سؤال‌های تحقیقفیلسوفان اخلاق…