نقش منشور حقوق بشر کوروش کبیر در توسعه ی حقوق بشر جهانی

فوق می توان به اهمیت این منشور در پیدایش حقوق بشر امروزی پی برد ولی با…

حق بر هوای پاك و الزام دولت در فراهم نمودن آن در پرتو حقوق شهروندی

طرح موضوع تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل حق بر هوای پاک و الزام دولت…

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در …

شکل(۲-۱):مدل فرایندی انتخاب تامین کننده / تامین کنندگان(لندرز و فیرون[۱۹]، ۱۹۹۷).همچنین مندوزا[۲۰]و همکارانش (۲۰۰۸) فرآیند ارزیابی…