ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله …

۲)ظرفیت تامین کننده۳) استراتژی منبع یابی۴)نوع محصولات۵) استراتژی تولید۶) ترجیحات جغرافیایی۷)بازارهای تصمیم۸) معیارهای تصمیم Sonmez، ۲۰۰۶…

فایل دانشگاهی – ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در فضای …

بر ارائه کلیات و چارچوب کلی پژوهش، بیان مساله، اهداف تحقیق، جامعه آماری و همچنین سوالات…