سايت مقالات فارسی – بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در …

۳-۱۳ نتیجه گیریدر این فصل، معماری خزنده های وب مورد بررسی قرار گرفت و چالش هایی…

بهینه سازی روش تشخیص اهمیت پیوند در پایگاه پیوند و کاربست آن در معماری موتورهای …

۲-۱۴-۲۱ موتورهای جستجوی منطقه ایاین موتورهـا بـرای کشـورهای مختلف و نواحی جغرافیایی مختلف در نظر گـرفته…