ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در …

: هزینه نگهداری هر واحد قطعه m ام در کارخانه j ام: ضریب تعیین کننده حداقل خرید از هر تامین کنندهپارامترهای…

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در …

شکل(۲-۱):مدل فرایندی انتخاب تامین کننده / تامین کنندگان(لندرز و فیرون[۱۹]، ۱۹۹۷).همچنین مندوزا[۲۰]و همکارانش (۲۰۰۸) فرآیند ارزیابی…

جستجوی مقالات فارسی – ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله …

جدول فوق شامل چندین شاخص به همراه چندین آلترناتیو مطح گردیده است. که در آن گزینه…

ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله …

۲)ظرفیت تامین کننده۳) استراتژی منبع یابی۴)نوع محصولات۵) استراتژی تولید۶) ترجیحات جغرافیایی۷)بازارهای تصمیم۸) معیارهای تصمیم Sonmez، ۲۰۰۶…