حق بر هوای پاك و الزام دولت در فراهم نمودن آن در پرتو حقوق شهروندی

طرح موضوع تحقیق حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل حق بر هوای پاک و الزام دولت…

حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان

بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت ………………………………………………………………22 ب-قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………..23 مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات………………………………………………………………………………….24 گفتار اول :…