دسته بندی علمی – پژوهشی : ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در …

شکل(۲-۱):مدل فرایندی انتخاب تامین کننده / تامین کنندگان(لندرز و فیرون[۱۹]، ۱۹۹۷).همچنین مندوزا[۲۰]و همکارانش (۲۰۰۸) فرآیند ارزیابی…

جستجوی مقالات فارسی – ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله …

جدول فوق شامل چندین شاخص به همراه چندین آلترناتیو مطح گردیده است. که در آن گزینه…

متن کامل – ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در فضای …

۱-۱۰-۱- زنجیره تامینزنجیره تامین یکی از علوم زیر بنایی در شکل گیری تولید و توزیع یک…

فایل دانشگاهی – ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در فضای …

بر ارائه کلیات و چارچوب کلی پژوهش، بیان مساله، اهداف تحقیق، جامعه آماری و همچنین سوالات…