ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله در …

اگر مساله برنامه ریزی با ضرایب فازی مثلثی باشد، با یک روش ساده هر مساله فازی…

مقاله علمی با منبع : ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله …

نوع معیار بهترین بدترین معیار مثبت معیار منفی که fi* بهترین مقدار i-مین معیار از بین تمام گزینه‌ها و fi– بدترین…