جستجوی مقالات فارسی – ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله …

تابع عضویت برای بصورت زیر می باشد:(۳-۷۶)همچنین تابع عضویت برای بصورت زیر می باشد:(۳-۷۷)تابع عضویت نهایی…

مقاله علمی با منبع : ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین چند محصوله …

نوع معیار بهترین بدترین معیار مثبت معیار منفی که fi* بهترین مقدار i-مین معیار از بین تمام گزینه‌ها و fi– بدترین…