تعاملات اجتماعی

پایان نامه ها و مقالات

۹۷
۵-۱۲- اماکن و هیئتهای مذهبی………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۵-۱۳- امکانات ورزشی……………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۵-۱۴- امکانات بهداشتی و درمانی…………………………………………………………………………………………. ۹۸
۵-۱۵- امکانات آموزشی و پژوهشی……………………………………………………………………………………… ۹۹
۵-۱۷- تقسیم بندی راه ها……………………………………………………………………………………………………. ۹۹
۵-۱۸- عوارض زمین………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
۵-۱۹- زلزله و گسل…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۵-۲۰عوارض مصنوعی زمین………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۵-۲۱- خط آسمان……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
۵-۲۲-عوامل فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۵-۲۳- روند طراحی و ارائه نقشه ها………….. ……………….. ………………………….. ………………………… ۱۱۲
۵-۲۳-۱- علل انتخاب موضوع پروژه…………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۵-۲۳-۲- نحوه شکل گیری کانسپت………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
۵-۲۳-۳- دسترسی ها………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۵-۲۳-۴- اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۵-۲۳-۵- عملکردهای مجموعه…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
۵-۲۳-۶- مسائل و محدودیت ها…………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
۵-۲۳-۷- امکانات و قابلیت ها……………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
۵-۲۳-۸- وجود شیب زمین………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
۵-۲۳-۹- برنامه فیزیکی طرح……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۵-۲۳-۱۰-مواد و مصالح………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
۵-۲۳-۱۱-نظام طراحی و ارائه طرح……………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

فهرست جداول
نمودار(۲-۱) رابطه ادراک و عوامل مؤثر بر توجه………………………………………………………………………. ۴۵
نمودار(۴-۱) مدل رضایتمندی کانو………………………………………………………………………………………….. ۶۵
جدول(۴-۲) محاسبه آلفای کرونباخ………………………………………………………………………………………… ۶۹
جدول(۳-۴) بررسی کفایت نمونه……………………………………………………………………………………………. ۷۰
جدول (۴-۴) آمار توصیفی امتیازات سوالات……………………………………………………………………………. ۷۰
جدول(۵-۴) Total Variance Explained ………………………………………………………………………. ۷۱
جدول (۴-۶) ماتریس هفت عامل استخراج شده و مرتب شده پس از چرخش…………………………… ۷۱
جدول (۴-۷) ماتریس هفت عامل استخراج شده و مرتب شده پس از چرخش………………………….. ۷۲
جدول(۴-۸) متغیرهای بدست آمده از پرسشنامه…………………………………………………………………. ۷۲
جدول(۴-۹) طراحی پیام های فضا……………………………………………………………………………………. ۸۷
جدول(۴-۱۰) احساسات منتج از فضای غیر بصری…………………………………………………………….. ۸۷
جدول(۵-۱) اطلاعات آماری……………………………………………………………………………………………. ۹۳
جدول (۶-۲) تعداد مراکز خدماتی…………………………………………………………………………………….. ۹۳
جدول(۳-۵) برنامه فیزیکی طرح……………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
جدول (۵-۴)برنامه فیزیکی فضاهای خدماتی و رفاهی شامل(کافی شاپ، رستوران، پست و …)… ۱۱۴
جدول(۵-۵) جمع بندی کلی برنامه فیزیکی طرح……………………………………………………………….. ۱۱۵

فهرست تصاویر
تصویر(۲-۱) قانون مجاورت…………………………………………………………………………………………………. ۳۷
تصویر(۲-۲) قانون پیوستگی…………………………………………………………………………………………………. ۳۷
تصویر(۲-۳) غرفه فرانسه- نمایشگاه جهانی ۲۰۱۰ شانگهای…………………………………………………….. ۵۱
تصویر(۲-۴) ) غرفه فرانسه- نمایشگاه جهانی ۲۰۱۰ شانگهای………………………………………………….. ۵۲
تصویر(۵-۱) موقعیت منطقه در شهر تهران……………………………………………………………………………… ۹۴
تصویر(۵-۲) موقعیت محله در منطقه ……………………………………………………………………………………. ۹۴
تصویر(۵-۳) محله مورد بررسی……………………………………………………………………………………………. ۹۵
تصویر(۵-۴) راه های ارتباطی………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
تصویر(۵-۵) بزرگراه مدرس………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
تصویر(۵-۶) بزرگراه رسالت……………………
…………………………………………………………………………… ۱۰۱
تصویر(۵-۷) خیابان آفریقا……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
تصویر(۵-۸) عکس هوایی از سایت……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
تصویر (۵-۹) دید چهار جهت به سایت………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
تصویر(۵-۱۰) شیب زمین ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
تصویر(۵-۱۱) نمایش گسل های منطقه…………………………………………………………………………………… ۱۰۴
تصویر(۵-۱۲) عوارض مصنوعی زمین…………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
تصویر(۵-۱۳) خط آسمان زمین. ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
تصوی(۵-۱۴) جهت وزش باد در سایت.. …………………………………………………………………………….. ۱۰۶
تصویر (۵-۱۵) جهت وزش نسیم محلی.. ……………………………………………………………………………… ۱۰۶
تصویر(۵-۱۶) جهت وزش باد در سایت. …………………………………………………………………………….. ۱۰۷
تصویر (۵-۱۷) تابش آفتاب…….. ………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
تصویر( ۵-۱۸) دیاگرام موقعیت خورشید در سایت… …………………………………………………………….. ۱۰۸
تصویر(۵-۱۹) آلودگی صوتی.. ……………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه
برتری بینایی در زمان ما به وسیله جمع کثیری از نوآوری های تکنولوژی و تکثیر و تولید انبوه تصاویر تقویت شده است. به طوری که طراحان، طراحی برای ناظر را در اولویت قرار داده و طراحی برای انسان را به فراموشی سپرده اند. تأکید بر زیبایی تنها بر سطوح ظاهری و تأثیرات لحظه ای که هیچ قدرت پایداری در طول زمان ندارند، ساختمان ها را به سوی فرآورده های تصویری که عاری از صمیمیت و ژرفای وجودی میباشند، برده است. با کاهش حضور افراد در عرصه های عمومی و کاهش سطح تعاملات اجتماعی و در پی آن افزایش فزاینده ی معضلات اجتماعی، نیاز و ضرورت به طراحی فضاهایی که زمینه ساز حضور بیشتر افراد در عرصه های عمومی باشد بیشتر احساس می شود.
۱-۲- تعریف مسئله
فضاهای تجاری به عنوان مکان هایی که بر طرف کننده اولین نیازهای مطرح شده توسط مازلو هستند، و بیشترین مراجعه کننده و رفت و آمد را در طول روز به خود می بینند، می توانند از طریق افزایش و ارتقاء گزینه های قابل عرضه به مردم، یک محیط دموکراتیک برای آنان ایجاد کنند. محیطی که احساسی از جاذبه ی ماندن و علاقه برای بازگشت به مکان را در افراد بوجود آورد. حسی که از آن به عنوان حس تعلق به مکان یاد می شود.
حس مکان ادراک فردی مردم از محیط خود و احساسات کم و بیش آگاهانه ی آنها از محیط است. روانشناسان محیطی، تعلق به مکان را حاصل نوعی فرآیند روانشناسانه می دانند، که هم نوعی پاسخ بیولوژیک به محیط اطراف از طریق حواس پنجگانه را شامل می شود و هم نوعی تولید فرهنگی است، که در ارتباط شخصی با محیط فیزیکی و نیز روابطش با دیگر کاربران فضا و اعضای اجتماعات مختلف شکل می گیرد.
در این پژوهش بر آنیم تا در طراحی فضا با توجه به جنبه های مختلف احساسی و ادراکی انسان ها ، شرایطی را برای درک بهتر و عمیق تر فضا توسط استفاده کنندگان به وجود آوریم. هدف اصلی این پژوهش، یافتن راهبردهایی برای رسیدن به یک معماری احساس گرا در فضای تجاری است تا با برقراری یک ارتباط غیر بصری میان انسان و فضای معماری به مفهوم کاملتری از معماری، یعنی طراحی برای انسان و نه صرفا برای ناظر دست پیدا کنیم.
۱-۳- ضرورت تحقیق
ادراک از طریق حواس پنجگانه، به عنوان اولین مرتبه ادراک، که توجه به آن زمینه ساز ظهور سایر مراتب ادراک، و موجب افزایش این ارتباط با محیط فیزیکی می شود، مورد بی توجهی معماران معاصر واقع شده است. در آموزش معماری نیز شاهد آن هستیم که طرح، بدون کمتر توجهی به دیگر حواس ادراکی انسان، بارها از دید ناظر مورد بررسی قرار می گیرد. معماری به جای انعطاف وجودی، و تجربه فضایی، خود را بر استراتژی های روانشناختی تبلیغات و تحریک های لحظه ای منطبق کرده است. در نتیجه امروز با محیط هایی رو به رو هستیم که هیچ خاطره جمعی در افراد باقی نمی گذارند.
۱-۴- سابقه تحقیق
در راستای بحث اصلی این تحقیق یعنی موضوع ادراکات حسی مطالعات گسترده ای از نظریه پردازان صاحب نامی در فلسفه چون ادموند هوسرل و مرلوپونتی و در وادی معماری می توان به افرادی چون یوهانی پلاسما و ادوارد تی هال و معمارانی چون آلوار آلتو، استیون هال اشاره کرد.
“چشمان پوست ” تألیف یوهانی پلاسما از اولین کتاب هایی است که نقش ادراک حسی را در یک تجربه کامل معماری مورد مطالعه قرار می دهد، و راهی به سوی یک معماری چند حسی را می گشاید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *